චන්ද්රිකා දියත් කිරීමට ප්රධාන උත්සවය සමග මිලදී-ඉන් සියල්ල සිට $.

දියත් චන්ද්රිකා ප්රධාන උත්සවය, ආරම්භ වන නොවැම්බර් වන දින, දෙසැම්බර් සහට වඩා වැඩි ප්රවේශ පත්ර ප්රදානය කරනු ඇත සඳහා ප්රධාන පෝකර් ගහන්න දන්නවානම් තරගාවලිය මෙම වසරේ.

ලාභම සෘජු චන්ද්රිකා වැය සහභාගී $, සහ ඔබ තෝරා විවිධ අවස්ථා දී, ඔබ සමඟ ආරම්භ කළ හැකි පියවර චන්ද්රිකා සිට ආරම්භ $.

කරන ක්රීඩකයන් ඇතුළු විට ලියාපදිංචි මත කිරීමට ප්රවේශ ලැබෙනු ඇත පෞද්ගලික තරගාවලියේ ත්යාග තටාකය $ හා $ කිසිදු තැන්පතු ප්රසාද සහභාගි වන දින ආරම්භ කිරීමට සිදු වනු ඇත, පසුගිය මට්ටම් සඳහා විනාඩි ක් පසු, වන ඔවුන් ගමන් කිරීමට දින ආරම්භ, දෙසැම්බර්. ක්රීඩකයන් ආරම්භ වනු ඇත, මෙම තරගාවලිය තොගයක් සමඟ, චිප්ස් මත තිර, එනම්. අග ලියාපදිංචි මත ආරම්භ සියලු දින තුළ පැය. දින කරනු ඇත අවසන් වන තුරු මේසය තීරණය වනු ඇත, දිගටම ක්රීඩා කිංග්ස් කැසිනෝ දෙසැම්බර් මස වන දින. ජයග්රාහකයා වනු ඇත අවසාන පියවර ගන්න දෙසට හිස්-අප් ශූරතාව එරෙහිව ඇමරිකානු අනුගමනය කරන සමාන මාර්ගය හරහා පෝකර් ගහන්න දන්නවානම් කාමර සහ අවසන් තරගය දී, ලාස් වේගාස්. අවසන් තරගය සිදු වනු ඇත ලාස් වේගාස් හි දෙසැම්බර් වැනිදා. ශූර ලැබෙනු ඇත, අතිරේක ත්යාග $, අමතරව මුදල් ත්යාග හා වළල්ල.
පෝකර් ගහන්න දන්නවානම් රොබෝ බාගත නිදහස් පෝකර් ගහන්න දන්නවානම් කැල්ක්යුලේටරය සමඟ අමුත්තන් කැල්ක්යුලේටරය සඳහා පෝකර් ගහන්න දන්නවානම් තරු පෝකර් ගහන්න දන්නවානම් සහකාර ඉඟියක් පෝකර් ගහන්න දන්නවානම් පෝකර් ගහන්න දන්නවානම් අත කැල්ක්යුලේටරය යෙදුම ගබඩා පළාත් සභා සඳහා